نحوه استعلام

  • نحوه استعلام

نحوه استعلام گواهینامه پایان دوره آموزشی بورسان

جهت استعلام گواهینامه های داخلی پایان دوره آموزشی موسسه بورسان بعد از ورود به سامانه آموزشی LMS

به آدرس www.elearn1.ir وارد بخش استعلام شده و همانند تصویر زیر دکمه ورود به صفحه استعلام گواهینامه را انتخاب مینماییم و مشخصات درخواستی را وارد مینماییم .در صورت معتبر بودن گواهینامه پایان دوره آموزشی خیلی سریع صحت مشخصات صاحب گواهینامه تایید میشود.

ورود به بخش استعلام گواهینامه

 


 

نحوه استعلام گواهینامه های پایان دوره آموزشی معتبر بین المللی

Certificate Verification